qr restaurant

576297b5e1382340f04bb993

spector distance

In your UITableViewCell

Go to Attributes Inspector in your Interface Builder and simply change "15" to 0. Do this for all the cells you wish to change.

get time in swift 2

let date = NSDate()
let calendar = NSCalendar.currentCalendar()
let components = calendar.components([.Hour, .Minute], fromDate: date)
let hour = components.hour
let minutes = components.minute

or log : NSLog("-------log here \(NSCalendar.currentCalendar().components([.Hour, .Minute], fromDate: NSDate()).minute) please see it----= \()")

Life Cycle App

When inactive will call:
func applicationWillEnterForeground(application: UIApplication) {
when reactive will call:

func applicationDidBecomeActive(application: UIApplication) {

push view in Appdelegate Swift

APPDELEGATE TO PAGE:

let mainStoryboard: UIStoryboard = UIStoryboard(name: "Main", bundle: nil)
let loginPageView = mainStoryboard.instantiateViewControllerWithIdentifier("leadBidderPagerID") as! LeadBidderPage
var rootViewController = self.window!.rootViewController as! UINavigationController
rootViewController.pushViewController(loginPageView, animated: true)

PAGE TO PAGE:

Add bagde for app swift

UIApplication.sharedApplication().applicationIconBadgeNumber = 7

Bình tĩnh và điềm đạm là yếu tố ko thể thiếu của lập trình viên.

Bạn sẽ trở nên mệt mỏi nếu lúc nào cũng vội vã. Thật căng thẳng nếu cứ chìm ngập trong những vấn đề mà bạn không thể giải quyết. Nếu bạn muốn giảm căng thẳng và giữ lấy sự bình tĩnh, điềm đạm cho mình thì hãy tham khảo 8 bí quyết dưới đây:

1. Để mọi việc diễn ra tự nhiên

Tận thế rồi chăng? Không hề, (chắc chắn đấy). Làm vấn đề trở nên trầm trọng chẳng giúp ích gì cho bạn cả. Thôi cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên.

2. Hít thở

Lần sau khi bạn vướng phải một tình huống căng thẳng, hãy dừng lại một phút và làm những bước sau:

check dictionary key exists swift

let keyExists = dict[key] != nil

FUCK : "self.navigationController?.hidesBarsOnTap = true"

FUCK : "self.navigationController?.hidesBarsOnTap = true"

Attempting to load the view of a view controller while it is deallocating is not allowed and may result in undefined behavior

self.resultSearchController.loadViewIfNeeded()

Pages

Subscribe to Trần Mạnh Hoàng RSS