How do I pass data from my ViewController to a Container View?

override func prepareForSegue(segue: UIStoryboardSegue, sender: AnyObject?) {
if let embeddedVC = segue.destinationViewController as? MyEmbeddedController where segue.identifier == "EmbedSegue" {
embeddedVC.labelString = self.stringToPass
}
}

add mapkit

need edit plist file:

NSLocationWhenInUseUsageDescription
This application requires location services to work

NSLocationAlwaysUsageDescription
This application requires location services to work

show LaunScreen time on app.

let delay = 1.0
NSThread.sleepForTimeInterval(delay)

write on Appdelegate.

FacebookSDKs-iOS-20160412

@IBAction func faceBookButtonPress(sender: AnyObject) {
let fbLoginManager : FBSDKLoginManager = FBSDKLoginManager()

install on OS X 10.11

ERROR: While executing gem ... (Errno::EPERM)
Operation not permitted - /usr/bin/xcodeproj

export GEM_HOME=~/.gems
export PATH=$PATH:~/.gems/bin
sudo gem install -n /usr/local/bin cocoapods
pod init
open -a Xcode Podfile
//pod 'Firebase', '>= 2.5.1'
pod install
open your-project.xcworkspace

Kỹ thuật lazy loading in TableView.

Ví dụ: Có một chuỗi API :"test. .....act=NewBook&pageIndex=1&pageSize=2" trả về một list sách gồm có 50 quyển sách và add vào TableView. Nhưng nếu load 50 quyển về sẽ rất lâu nên mình làm cách load 20 quyển đầu và khi kéo xuống hết 20 quyển đó nó sẽ load 20 quyển tiếp theo mà không làm mất các quyển cũ.

Giới thiệu về Swift 2 vs Xử lý lỗi trong lập trình Swift2.0

Xử lý lỗi trong lập trình Swift
Leave a reply
Bài này sẽ hướng dẫn các bạn xử lý lỗi trong ngôn ngữ Swift (2.0). Nếu bạn đã lập trình Java, có lẽ bạn đã quen thuộc với việc sử dụng khối lệnh “try/catch” để bắt lỗi, cũng như với từ khoá “throw”. Swift 2.0 cung cấp cơ chế tương tự, tuy nhiên cách viết có phần khác với Java.

1. Cách xử lý lỗi truyền thống.

Đây là cách xử lý lỗi kế thừa từ người tiền nhiệm Objective-C. Với cách này, bạn sử dụng đối tượng NSError để truyền lỗi:

Tags:

iOS 9 Programming Fundamentals with Swift Swift, Xcode, and Cocoa Basics

Khi các bạn đọc được cuốn sách hay, các bạn sẽ rất vui vẻ để chia sẻ với những người khác.
Lần này là tiếp tục cuốn sách đi rất sâu về ngôn ngữ lập trình Swift tác giả vẫn là người quen Matt Neuburg.
https://mega.nz/#!4MhEjJxT!OAHcRkFtzzbRXBLJgzrQ1chAhFwXjsTaBdb7k_MVDa8

UIStackView

UIStackView là một tính năng mới được giới thiệu trong Xcode 7. Khi làm việc với View trong Storyboard hoặc Interface Builder các lập trình viên thường xuyên phải thêm constraint vào View để canh lề hoặc định nghĩa tỷ lệ cho chúng. Công việc này thường khá tốn thời gian đặc biệt khi ứng dụng có nhiều View. UIStackView cung cấp tiện ích giúp lập trình viên dễ dàng thêm constraint cho các View với số lượng công việc giảm đáng kể.

Tags:

Tặng các bạn sách hay: ios-programming-5th

Big Nerd Ranch đã quá nổi tiếng, phần này code hướng dẫn bằng swift. Các bạn download về ở đây. Link: https://mega.nz/#!dZZXHRxb!16_XqTBJUrluhicstv97d7G0r6nT6LBAopZOs1dfKkk

Tags:

Pages

Subscribe to Trần Mạnh Hoàng RSS