Up App OSX on Appstore

Cần chú ý thật kỹ vấn đề icon đúng theo yêu cầu của apple, thường thì icon dễ lỗi ở 512x512 & 512x512@2x.
ERROR ITMS-90236: "Missing required icons. The application bundle does not contain an icon in ICNS format, containing both a 512x512 and a 512x512@2x image. For further assistance, see the Apple Human Interface Guidelines."
Sau khi thêm các ảnh phù hợp cho AppIcon thì vẫn trong mục Assets.xcassets cần tạo thêm image & icon lần lượt thêm ảnh vô theo yêu cầu thì sẽ ok.

Play,mute background Music in swift 2.0

func playBackgroundMusic(filename: String) {
let url = NSBundle.mainBundle().URLForResource(filename, withExtension: nil)
guard let newURL = url else {
print("Could not find file: \(filename)")
return
}

do {
backgroundMusicP = try AVAudioPlayer(contentsOfURL: newURL)
backgroundMusicP.numberOfLoops = -1
backgroundMusicP.prepareToPlay()
backgroundMusicP.play()

Set Font for NSTextView OSX

self.thirdTextViewWindow.textStorage!.font = NSFont(name: "Helvetica Neue", size: 16)

Tại sao chúng ta phải làm việc chăm chỉ?

Trích dẫn từ bài viết của tác giả Nguyễn Quang Thái.
Làm việc - cách tốt nhất để hoàn thiện chính mình.
Thái độ làm việc thể hiện chỉ hướng của con người. Muốn tìm hiểu thái độ làm việc của một người, hãy tìm hiểu thái độ của anh ta với cuộc sống.

Set title for NSViewController OSX

override func viewDidAppear() {
super.viewDidAppear()
self.view.window!.title = "Giúp Mac"
}

Cocoa Programming for OS X: The Big Nerd Ranch Guide

Simple displaying of second window: OS X & Swift

Create: SecondNSWindowController vs SecondNSWindowController.xib

After that, put these codes in your classes and that should do it.

class SecondWindowController: NSWindowController {

convenience init() {
self.init(windowNibName: "SecondWindowController")
}
}

class ViewController: NSViewController {

private var secondWindowController: SecondWindowController?

Pages

Subscribe to Trần Mạnh Hoàng RSS