NSString

String là chuỗi .NSString là một đối tượng. Khi tạo một biến với đối tượng này, ta sẽ có nơi lưu trữ chuỗi cần thiết và không giới hạn về độ dài của chuỗi mà bạn lưu vào biến đó.
length: lấy độ dài của chuỗi,
characterAtIndex: Lấy ra kỹ tự ở vị trí chỉ định,
componentsSeparatedByString: Cắt chuỗi thành nhiều phần,
substringFromIndex: Lấy ra chuỗi con tính từ vị trí chỉ định đến cuối chuỗi,
substringToIndex: Lấy ra chuỗi con tính từ vị trí chỉ định đến đầu chuỗi,
stringByReplacingOccurrencesOfString:withString: Thay thế một chuỗi bằng một chuỗi mới trong chuỗi cho trước
compare: So sánh hai chuỗi với nhau
intValue: Lấy số nguyên ra từ chuỗi.
rangeOfString: Tìm xem một chuỗi nào có có tồn tại trong chuỗi cho trước hay không.

Tags: