thời gian

coi trọng từng giây, coi trọng từng phút, nỗ lực và nỗ lực không ngừng…