Đôi khi upload lên Appstore bị lỗi

Đôi khi upload lên Appstore bị lỗi
thì nếu chưa tìm được ra cách khắc phục thì ta dùng "application uploader".