TRẦN MẠNH HOÀNG

Năm 2007 mình bắt đầu học lập trình Pascal với chiếc máy tính 128MB ram, 40Gb ổ cứng.
Đến năm 2008 mình tiếp tục học thêm lập trình C vs TuboC, rồi năm 2011 mình đến với lập trình C++.
Và từ năm 2014 trở đi mình học lập trình Swift.