swift

Nơi niềm đam mê bắt đầu=> Swift ...

https://mega.co.nz/#F!cQYGQaRD!wQ0KjQSxFgxIWunILGe1bw

How do I hide the status bar in a Swift iOS app?
Code:
override func prefersStatusBarHidden() -> Bool {
return true
}
hoặc:Trong Info.plist thiết lập View controller-based status bar appearance là NO
thêm:
Code:
UIApplication.sharedApplication().statusBarHidden = true
objectiveC:
Code:
- (BOOL)prefersStatusBarHidden
{
return YES;
}

Tags:

Tặng các bạn sách hay: ios-programming-5th

Big Nerd Ranch đã quá nổi tiếng, phần này code hướng dẫn bằng swift. Các bạn download về ở đây. Link: https://mega.nz/#!dZZXHRxb!16_XqTBJUrluhicstv97d7G0r6nT6LBAopZOs1dfKkk

Tags:

check device is iphone or ipad swift

UIDevice.currentDevice().userInterfaceIdiom == .Pad
UIDevice.currentDevice().userInterfaceIdiom == .Phone
UIDevice.currentDevice().userInterfaceIdiom == .Unspecified

Tags:

NSScanner

Tìm nội dung trong chuỗi với NSScanner.
xử lý chuỗi, nắm được kĩ thuật xử lý chuỗi một cách hiệu quả sẽ giúp rất nhiều trong công việc và khi giải quyết các vấn đề phức tạp.

Tags:

NSString

String là chuỗi .NSString là một đối tượng. Khi tạo một biến với đối tượng này, ta sẽ có nơi lưu trữ chuỗi cần thiết và không giới hạn về độ dài của chuỗi mà bạn lưu vào biến đó.
length: lấy độ dài của chuỗi,
characterAtIndex: Lấy ra kỹ tự ở vị trí chỉ định,
componentsSeparatedByString: Cắt chuỗi thành nhiều phần,
substringFromIndex: Lấy ra chuỗi con tính từ vị trí chỉ định đến cuối chuỗi,
substringToIndex: Lấy ra chuỗi con tính từ vị trí chỉ định đến đầu chuỗi,

Tags:

Subscribe to RSS - swift