phải làm việc chăm chỉ

Tại sao chúng ta phải làm việc chăm chỉ?

Trích dẫn từ bài viết của tác giả Nguyễn Quang Thái.
Làm việc - cách tốt nhất để hoàn thiện chính mình.
Thái độ làm việc thể hiện chỉ hướng của con người. Muốn tìm hiểu thái độ làm việc của một người, hãy tìm hiểu thái độ của anh ta với cuộc sống.

Subscribe to RSS - phải làm việc chăm chỉ